จดทะเบียนธุรกิจ
2,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 การจดทะเบียนบริษัท

 

ประเภทของการจดทะเบียน

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
6.2 ย้ายข้ามจังหวัด

7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
      7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
      7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์

10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา

11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)

12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
      13.1 มติพิเศษให้ลดทุน
      13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
      18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
      18.2 ควบบริษัท

19. การจัดส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

20. แนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558