บริการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

บริการจัดทำบัญชี ตาม พรบ.บัญชี และวางแผนภาษีอากร

ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ดังนี้

1. ต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง ฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๒๐)

2. การลงรายการในบัญชี ต้องปฏิบัติดังนี้(มาตรา ๒๑)

2.1  ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้

2.2  เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือทำด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

การวางแผนภาษีอากร

 คือ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้องมุ่งหมายให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการเป็น ไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

1. อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีและจัดเตรียมแบบฟอร์มชำระภาษีรายเดือน

Packet  บริการจัดทำบัญชีตามปริมาณเอกสารต่อเดือน

อัตราค่าบริการ

รายเดือน (บาท)

1

เอกสารไม่เกิน   1 - 15   Transaction 

2,000.00

2

เอกสารตั้งแต่    16 – 35 Transaction

2,500.00

3

เอกสารตั้งแต่    36– 45  Transaction

3,000.00

4

เอกสารตั้งแต่    46 – 55  Transaction

3,500.00

5

เอกสารตั้งแต่    56  - 65  Transaction

4,000.00

6

เอกสารตั้งแต่    65 -  75   Transaction

              4,500.00

7

เอกสารตั้งแต่    75 – 85   Transaction

5,000.00

8

เอกสารตั้งแต่    86 – 100   Transaction

5,500.00

9

เอกสารตั้งแต่   100 - 110  Transaction

6,000.00

10

เอกสารตั้งแต่    111 -115  Transaction

6,500.00

11

เอกสารตั้งแต่    116 -120  Transaction

7,000.00

12

เอกสารตั้งแต่    121 -130  Transaction

7,500.00

13

เอกสารตั้งแต่    131 -140  Transaction

8,000.00

14

เอกสารตั้งแต่    141 -150  Transaction

8,500.00

15

เอกสารตั้งแต่    151-170   Transaction

9,000.00

16

เอกสารตั้งแต่    171-190   Transaction

                      10,000.00

17

เอกสารตั้งแต่    191-210   Transaction

11,000.00

18

เอกสารตั้งแต่    211-230   Transaction

12,000.00