บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ราคาเริ่มต้น  500 - 3,000 บาท  

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)   หรือ  VAT  เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

ใครมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ  ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านต่อปี   และมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

มีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ

หากภาษีขาย > ภาษีซื้อ  = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ

หากภาษีขาย < ภาษีซื้อ  = ภาษีที่มีสิทธิขอคืน หรือขอเครดิตภาษี

 ต้องจดทะเบียนเมื่อไหร่

1. วันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการ  ผุ้ประกอบการมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

2. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลค่าฐานภาษี (รายรับ) เกินกว่า 1.8 ล้านต่อปี

 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

    1. ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ
 
ใบกำกับภาษี