สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี  

238/2 ซอยรัตนาธิเบศร์  28  (ติดห้างเซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์)  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรีี

รหัสไปรษณ๊ย์   11000 

   สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี   รับทำบัญชี  รับจดทะเบียนธุรกิจ ปรึกษาและวางแผนภาษีอากร  นำทีมโดยคุณนัฏฐาพร  หลิว และทีมงานมืออาชีพ  มีประสบการณ์

ทำบัญชี นานกว่า 10 ปี

ประวัติการศึกษา  

  หลักสูตร สถาบัน
ปริญญาโท                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตภาษีอากร ประกาศนียบัตรบัณฑิตภาษีอากร มหาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี   นิติศาสตรบัณฑิต มหาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

โทรศัพท์ : 0818316087    0901975074   

 เว็บไซต์   http://rukaccounting3.igetweb.com

Email  : Rung2005.04@hotmail.com

Line ID :  0901975074