สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี  

บริการจัดทำบัญชี  และให้คำปรึกษาภาษีอากร   ติดต่อ คุณรุ้ง  0901975074   0818316087

1. อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีและจัดเตรียมแบบฟอร์มชำระภาษีรายเดือน

Packet  บริการจัดทำบัญชีตามปริมาณเอกสารต่อเดือน

อัตราค่าบริการ

รายเดือน (บาท)

1

เอกสารไม่เกิน   1 - 15   Transaction

1,500.00

2

เอกสารตั้งแต่    16 – 35 Transaction

2,500.00

3

เอกสารตั้งแต่    36– 45  Transaction

3,000.00

4

เอกสารตั้งแต่    46 – 55  Transaction

3,500.00

5

เอกสารตั้งแต่    56  - 65  Transaction

4,000.00

6

เอกสารตั้งแต่    65 -  75   Transaction

              5,000.00

7

เอกสารตั้งแต่    75 – 85   Transaction

5,500.00

8

เอกสารตั้งแต่    86 – 100   Transaction

6,000.00

9

เอกสารตั้งแต่   100 - 110  Transaction

6,500.00

10

เอกสารตั้งแต่    111 -115  Transaction

7,000.00

11

เอกสารตั้งแต่    116 -120  Transaction

7,500.00

12

เอกสารตั้งแต่    121 -130  Transaction

8,000.00

13

เอกสารตั้งแต่    131 -140  Transaction

8,500.00

14

เอกสารตั้งแต่    141 -150  Transaction

9,500.00

15

เอกสารตั้งแต่    151-170   Transaction

10,000.00

16

เอกสารตั้งแต่    171-190   Transaction

11,000.00

17

เอกสารตั้งแต่    191-210   Transaction

12,000.00

18

เอกสารตั้งแต่    211-230   Transaction

13,000.00

หมายเหตุ  เอกสารปริมาณมากกว่าที่กำหนด  เป็นไปตามที่ตกลง

 ฟรี  ค่าจัดทำบัญชี 1 เดือน สำหรับธุรกิจที่จัดตั้งใหม่  และค่าปรึกษาด้านบัญชีเบื้องต้นและภาษีอากร

หมายเหตุ

1.  ผู้รับบริการต้องนำเอกสารส่งให้ที่สำนักงานบัญชีตั้งอยู่   หรือที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ  (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  หรือวิธีอื่น ๆ ที่ตกลง เช่น การ Scan เอกสารส่ง E-mail   กรณีใช้บริการตาม Packet ที่ 1-8   สำหรับการใช้บริการ Packet  9 ขึ้นไปมีบริการรับเอกสารฟรี  1 ครั้งต่อเดือน

2. ค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนตาม  Packet  สำนักงานฯ จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมความความเสี่ยงและความซับซ้อนของธุรกิจ  เช่น ธุรกิจร้านอาหาร  ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว  ธุรกิจรีสอร์ท/โรงแรม 

2.เงื่อนไขการชำระเงิน

1.       ชำระรายเดือนไม่เกินวันที่  7  ของทุกเดือน

2.       ชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ส่วนลด  5 %

3. อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงได้

°        ตามสภาพเศรษฐกิจของลูกค้า

°        รายการบัญชีลดน้อยลงกว่าเดิม

°        ธุรกิจของลูกค้าไม่ซับซ้อน หรือไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

5. อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี

ลูกค้าจ่ายปีละ  1 ครั้ง  อัตราตามที่ตกลง

6. ขอบเขตการให้บริการ

    รายเดือน

1.       ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีและภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร

2.       บันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย  รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน บัญชีแยกประเภทและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ

3.       จัดทำรายงานการเงินรายเดือน เช่น งบกำไรขาดทุน  งบแสดงฐานะทางการเงิน  สมุดรายวัน และบัญชีแยกประเภท (จัดส่งเป็น File เอกสาร ทาง E-mail)

4.       จัดเตรียมรายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซื้อ  และแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30)  ภ.พ.36   และนำส่งกรมสรรพากร ผ่าน Internet เท่านั้น

5.       จัดเตรียมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภงด.1  , ภงด.3  , ภงด.53 , ภงด.54  ภ.พ.36  และนำส่งกรมสรรพากรโดยผ่าน Internet   เท่านั้น 

    สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (สิ้นปี)

1.       จัดทำรายงานการเงินประจำปีบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน  และยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

2.       จัดทำทะเบียนสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี

3.       จัดเตรียมประมาณการกำไรสุทธิเพื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และยื่นแบบ  ภ.งด.51  

4.       จัดเตรียมและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  และยื่นแบบ ภงด.50  กรมสรรพากร

5.       จัดเตรียมแบบฟอร์ม กท.20 ประกันสังคมสิ้นปี  โดยลูกค้าต้องเป็นผู้นำไปยื่นด้วยตนเอง    กรณีที่สำนักงานฯ ไปยื่นคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง ที่ตั้งสำนักงานฯ ประกันสังคม

6.       จัดเตรียมแบบฟอร์ม ภ.งด.1 ก   สิ้นปี  โดยลูกค้าต้องเป็นผู้นำไปยื่นด้วยตนเอง กรณีที่สำนักงานฯ ไปยื่นคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง

7.  สิ่งที่สำนักงานไม่ได้จัดทำให้กับบริษัท/ห้างผู้ว่าจ้าง (บริการในข้อ 1 )

1.       รายงานสินค้าและวัถตุดิบ (สต๊อกสินค้าสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่จดทะเบียนVAT )

2.       สมุดรับจ่าย-เงินสดประจำวัน

3.       กรณีต้องการให้สำนักงานจัดทำสต๊อกสินค้าคงเหลือ   คิดค่าบริการตามอัตราที่ตกลงกัน

4.       คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ยื่นแบบ ภงด.91  ภ.ง.ด.90  ณ วันสิ้นปี

>>>กรณีต้องการให้สำนักงานฯ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยื่นแบบ ภงด.91 ,  ภ.ง.ด. 90  คิดค่าบริการเพิ่มคนละ 150 บาท>>>

8.  เอกสารที่บริษัท/ห้างผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมให้สำนักงาน

บริษัทต้องจัดเตรียมเอกสารเฉพาะครั้งแรก

1.       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  พร้อมวัตถุประสงค์

2.       สำเนาหนังสือบริคณสนธิ บอจ. 5

3.       สำเนาแบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ.01   ภ.พ.09  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

4.       สัญญาต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น สัญญาเช่า  สัญญาเช่ารถยนต์ ฯลฯ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

1.       หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  พร้อมวัตถุประสงค์

2.       สำเนาแบบ ภ.พ.01  ภ.พ.09  และ ภ.พ.20

3.       สัญญาต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น สัญญาเช่า  สัญญาเช่ารถยนต์ ฯลฯ

  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมรายเดือน

1.       จัดเตรียมเอกสาร  เรียงตามวันที่  เดือน และจัดใส่แฟ้มเอกสาร

2.       ใบแจ้งยอดธนาคาร Statement (กรณีกิจการใช้เช็คธนาคาร)

3.       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

4.       บริษัทต้องนำส่งหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายให้สำนักงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อจัดเตรียมแบบฟอร์ม ภงด. 1 ภงด3. ภงด.53 (ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

5.       บริษัทต้องนำส่งใบกำกับภาษีขาย  ใบกำกับภาษีซื้อให้สำนักงานภายในวันที่ 15  ของทุกเดือน เพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย และแบบฟอร์ม ภพ.30  (ยื่นภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป)

 หมายเหตุ   1. อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี  ไม่รวมค่าปรับ  เงินเพิ่ม  อันเกิดจากบริษัท /ห้างหุ้นส่วน