เปรียบเทียบรายรับตามแบบ ภ.พ.30 กับรายได้ตาม แบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.50
   
บริษัท ..................................จำกัด  
เปรียบเทียบรายรับตามแบบ ภ.พ.30  กับรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด. 50
รายการ        ปี 2561
รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ   - ตามแบบฯ ภ.ง.ด.50    50,170,034.00
ยอดขายตามแบบ ฯ ภ.พ.30    48,378,863.00
ผลต่าง ภ.ง.ด.50  มากกว่า (น้อยกว่า) ภ.พ.30     1,791,171.00
   
รายรับตาม ภ.ง.ด.53  (ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย)    48,378,863.00
ยอดขายตาม แบบ ฯ ภ.พ.30    48,378,863.00
                    -  
   
ผลต่าง  
ลูกหนี้-ยังไม่ได้เก็บเงิน   31/12/2561      1,791,171.00
ภาษีขายรอเรียกเก็บ        125,381.97
รวม     1,916,552.97
   
รายได้อื่น ๆ - ตามแบบ ภงด.50  
รายได้อื่น ๆ  ผลต่างการจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ                 4.27
ดอกเบี้ย-ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ         16,052.05
รวม

        16,056.32