การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์ 

http://vsreg.rd.go.th/jsp/MainFVATFSBT.jsp

เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สรรพากรจะมาพบผู้ประกอบการที่บริษัท ภายใน 15 วันนับจากวันยื่นขอเป็นผู้ประกอบการ

จัดทำป้ายชื่อบริษัทติดด้านหน้าสถานที่ตั้งบริษัทไว้ด้วยค่ะ

จัดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ
1.
หนังสือรับรองบริษัท
2.
สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
3.
ใบทะเบียนพาณิชย์
4.
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ + สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า แล้วแต่กรณี
5.
สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั่้งสถานประกอบการ
6
สำเนาโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ + สัญญาซื้อขาย (กรณีมีชื่อเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านไม่ใช้ ข้อ6
7.
แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
8.
สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านกรรมการ
9.
ภาพถ่ายสถานประกอบการ กรณีสรรพากรมาแล้วไม่พบกรรมการหรือสถานประกอบการปิดไม่สามารถเข้าได้ จะเรียกเพิ่ม

ข้อ 1-2 อายุไม่เกิน 6 เดือน